Våre tjenester

Vi tilbyr alle tjenester tilknyttet behovet for HR-arbeid og personaladministrasjon i de fleste bedrifter.

HR-spesialistens tjenester er tilgjengelige som en løpende abonnementstjeneste, ad hoc-bestilling for mer sporadiske behov/prosjekter eller som en fast innleie over en gitt periode.

Sykefraværsoppfølging

Sykefravær er kostbart og en belastning både for den sykemeldte, arbeidsgiver og samfunnet. Det er derfor viktig for alle parter at den sykemeldte kommer tilbake i aktivitet så raskt som mulig.

Myndighetene pålegger arbeidsgiver oppfølgingsrutiner og mange arbeidsgivere opplever disse som tunge og vanskelige å sette seg inn i. HR-spesialisten kan hjelpe deg som arbeidsgiver med råd, veiledning, systemer og rutiner som gjør disse kravene overkommelige i det daglige arbeidet. Myndighetenes krav må være et minimumsmål for dialogen og samarbeidet mellom den sykemeldte og arbeidsgiver.
Forskning viser at en aktiv sykefraværsoppfølging fører til at den sykemeldte kommer raskere tilbake i arbeid og bedriften sparer kostnader.

HR-spesialisten kan bistå din bedrift med

 • utarbeide oppfølgingsrutiner som fungerer for bedriften og som tilfredsstiller myndighetenes krav
 • oppfølging av langtidssyke
 • registrering av sykefravær
 • fraværsrapporter og -dokumentasjon

Rekruttering

Finn den rette personen til stillingen –
HR-spesialisten kan bistå din bedrift med:

 • Jobbanalyse og utarbeidelse av stillingsutlysning
 • Søknadsadministrasjon
 • Utvelgelse – herunder testing av kandidater
  HR-spesialisten bruker testverktøy fra Cut-e
 • Utsendelse av tilbud og arbeidsavtale

Den rette personen er valgt ut, ansatt og har startet i sin nye stilling. Hva gjør du som leder for å få ham/henne produktiv så raskt som mulig? De beste arbeidstakerne er attraktive, og det viser seg at det er lett å slutte i et ferskt arbeidsforhold. Hva gjør du for at den nyansatte blir i din bedrift?

Gode introduksjonsprogram øker produktiviteten og sannsynligheten for at den nyansatte slår rot og blir i bedriften. HR-spesialisten kan bistå din bedrift i å utarbeide gode introduksjonsprogram.
Husk: rekrutteringen er ikke ferdig før den nyansatte er fullt introdusert i virksomheten.

HR- og personalrådgivning – lederstøtte

HR-spesialisten har den faglige ekspertisen og nødvendige kunnskap om lover og regler innenfor HR-/ledelse-og personalområdet. Vi tilbyr deg som leder nødvendig hjelp og råd innen personalrelaterte spørsmål og oppgaver.

Vi kan støtte den enkelte leder med veiledning innen bl.a.:

 • lover og regelverk innen lønns- og personalsaker
 • arbeidsreglement og ansettelseskontrakter
 • arbeidsrettslige spørsmål
 • internkontroll for personvern (GDPR)
 • rådgivning ved nedbemanningsprosesser
 • organisatoriske endringer og organisasjonsutvikling
 • konflikthåndtering
 • ledelsesrådgivning og -utvikling
 • teamutvikling
 • medarbeiderutvikling

HR-rutiner og -prosesser

Gode HR- og personalrutiner/-prosesser skaper en enklere og mer oversiktlig hverdag for ledere og medarbeidere.

Fra sommeren 2017 skal for eksempel alle virksomheter ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, og i kjølvannet av blant annet #meeto-kampanjen har en sett viktigheten av å behandle varslinger på en god og etterrettelig måte.

HR-spesialisten bidrar til utarbeidelse av gode HR- og personalrutiner i form av for eksempel arbeidsreglement og personalhåndbok.

Eksempler på rutiner og prosesser som er viktige å ha på plass:

 • HMS-rutiner
 • Rutine for varsling
 • Internkontroll personvern
 • Rutine for sykefraværsoppfølging
 • Oversikt over organisasjonsstruktur

Personopplysninger – personvern/GDPR

God og sikker behandling av personopplysninger er en forutsetning for en god kunde- og personaloppfølging.

Alle personopplysninger, både for ansatte, kunder, leverandører og andre bedriften har personopplysninger om, må behandles i henhold til ny personvernlov og EUs  personvernforordning (GDPR) som trer i kraft fra 25. mai 2018.

HR-spesialisten kan bistå i etableringen av internkontroll for personvern (GDPR) som vil være kompatibel med norsk personvernlovgivning og EUs personvernforordning (GDPR).

En grunnleggende og viktig del av et godt HR-/personalarbeid er å ha en god og sikker behandling av de ansattes personopplysninger i bedriften.

HR-spesialisten bistår din bedrift i arbeidet med å bygge opp et godt personalarkiv i henhold til gjeldende lovverk og personvernforordningen Et godt personalarkiv vil samtidig fungere som bedriftens oppslagsverk og historiske arkiv, og dette vil bidra til å gjøre det daglige saksbehandlingsarbeidet mye enklere.